ukreng

Проблеми пожежної безпеки

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми пожежної безпеки 2022»
(Харків, Україна)
12 жовтня 2022

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми пожежної безпеки 2022» («Fire Safety Issues 2022»), яка відбудеться дистанційно в Національному університеті цивільного захисту України 12 жовтня 2022 року.

До участі у конференції запрошуються вчені, викладачі та інші зацікавлені особи.

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секції, прес-конференцію.

Фотогалерея

Напрями роботи конференції

1. Пожежна безпека об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану

2. Пожежна безпека будівельних матеріалів, будівель та споруд.

3. Сили, засоби та тактика гасіння пожеж.

4. Запобігання надзвичайним ситуаціям.

5. Екологічні аспекти пожежної безпеки та охорона праці.

Умови і вимоги

Матеріали доповіді, що надаються до оргкомітету, повинні відображати теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень і мати практичну спрямованість.


Обсяг – до 3-х повних сторінок тексту разом з ілюстраціями, таблицями та бібліографією. Мова – українська, англійська.

Матеріали надаються надрукованими на аркушах формату А4 і на електронному носії в форматі текстового редактора WORD для WINDOWS. Текст має такі береги: верхній, нижній і правий – 2,0 см; лівий – 2,5 см; колонтитули: верхній – 0; нижній – 1,5 см; без нумерації сторінок; шрифт – Times New Roman Cyr; висота шрифту – 12; абзац – 1,25 см; інтервал – одинарний.


Матеріали доповідей викладається в такій послідовності:

  • ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (курсивом, по центру);
  • назва (великими літерами, жирний шрифт, по центру);
  • через рядок – основний текст матеріалів;
  • через рядок – список використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА пишеться по центру жирним шрифтом).
  • через рядок – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (англ. мовою);
  • назва (великими літерами, жирний шрифт, по центру (англ. мовою));
  • через рядок – анотація матеріалів (англ. мовою).

У тексті скорочення і умовні позначення повинні відповідати чинним вітчизняним та міжнародним стандартам. Літерні позначки, що входять до формул, повинні бути розшифровані із зазначенням одиниць виміру.

Формули набираються в редакторі формул MS Equation. Нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правого поля тексту). Формули відокремлюються від тексту пустими рядками зверху і знизу.

Таблиці й рисунки відокремлюються від основного тексту пустими рядками. Підписи під рисунками й заголовки таблиць виконуються жирним шрифтом, кегль 12. Бібліографічні дані наводяться відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». У тексті посилання на літературу позначаються порядковою цифрою в квадратних дужках, наприклад, [1]. Кінцевий термін подання заявки та тексту тез доповідей 10 вересня 2022 року

Контакти

Просимо після надсилання матеріалів перевірити (за електронною поштою або телефоном) їх надходження до оргкомітету.

Афанасенко Костянтин Анатолійович, +38 (066) 639-71-54 (Viber, Telegram, WhatsApp).
afanasyenko_k@nuczu.edu.ua, fsi.nuczu@gmail.com, ptbot@nuczu.edu.ua
Факультет пожежної безпеки
Національний університет цивільного захисту України
вул. Чернишевська, 94
Харків
61023
Україна